Климатската криза, но и пандемијата нè научија дека е потребно вклучување на сите чинители од општеството во донесувањето одлуки, бидејќи сите треба заедно да работат за да ги искоренат штетните навики и да изградат нов систем кој ќе биде солидарен и еднаков за сите.

Климатските промени се вистински предизвик за сите влади и носители на одлуки, но притисок од јавноста е многу потребен со цел носење на поамбициозни климатски политики како и обезбедување на финансии за спроведување на истите. Потребни ни се силно информирани граѓани и поврзани граѓански организации кои ќе можат да делуваат брзо и заеднички.

Коалиција за клима

Коалицијата функционира како платформа составена од граѓански организации, други релевантни институции и индивидуални стручни лица наменета за соработка и размена на информации, мислења, предлози и ставови, како и место за развој на соработка во различни активности кои се во согласност со мисијата на Коалицијата.

Мисија

Локална синхронизирана акција и силно општествено влијание и трансформација преку градење климатска култура. Целта се остварува преку грижа и почит кон локалните природни вредности, солидарност кон други иницијативи (локални и глобални), климатска акција и одговорност кон планетата.

Визија

Обезбедување на квалитетен животен стандард на луѓето во благосостојба со животната средина, систем базиран на стандарди и безбеден за климата (Нискојаглеродна трансформација) и подигнување на климатската култура што ќе ја издигне Македонија како пример за регионот.

Цели

  • Застапување за закони, стратегии и документи усогласени со климатска акција
  • Имплементирање на локални климатски акции
  • Едукација и јакнење на свеста (образовни програми, едукатори и комуникатори)
  • Јакнење на интерни капацитети
  • Анализи и истражувања
  • Развивање на волонтеризам и активизам
  • Собирање позитивни практики
  • Менторство од ГО за ГО
  • Советодавна функција

Членки на коалицијата

Граѓанските организации се клучен двигател на глобалните напори за постигнување јаглеродна неутралност. Додека владите, бизнисите и академијата имаат важна улога, притисокот да се променат неодржливите практики, да се оттргнат луѓето од нивните комфорни зони и да се комуницира дека има надеж во колективната акција мора да дојде од долу нагоре, а тоа е нешто кое граѓанскиот сектор го прави најдобро.”

НЕ. Ами Ларсон Јаин

Амбасадорка на Шведска

Контакт

[email protected]

Веб страната на коалицијата за клима е изработена како дел од Проектот „Граѓанските организации во акција за климатските промени”, финансиски поддржан од страна на Шведска. Изразените ставови и мислења се на организациите кои го спроведуваат проектот и нужно не ги одразуваат ставовите и мислењата на владата на Шведска.